Quan điểm Lợi ích cổ đông & đối tác - Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hoàng Vinh
Danh mục HoangVinhLand
Hotline: 024.629.24500

Quan điểm Lợi ích cổ đông & đối tác

Cổ đông, đối tác và các bên liên quan được đối xử công bằng và tốt đẹp như nhau. Tất cả các hoạt động được triển khai một cách minh bạch và công khai cho việc giám sát, với sự cung cấp thông tin tương xứng cho cổ đông, đối tác và các bên có liên quan. Công ty nhận thức được quyền của cổ đông trong việc nhận thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ và bình đẳng để đi đến việc ra quyết định tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty tạo cơ hội cho cổ đông có quyền như nhau trong việc giám sát hoạt động Công ty, đưa ra các đề xuất cũng như góp ý để Công ty ngày càng hoàn thiện.